Almindelige vilkår for brug
af MatchAffinity Danmark

INDLEDNING

Punkt 1. Definitioner

I disse Brugsvilkår har de med stort begyndelsesbogstav nedenfor anførte ord og begreber følgende betydning:

"Brugsvilkår" betyder nærværende Brugsvilkår.

"MatchAffinitytest" betyder MatchAffinity's matchningstest, som er udviklet af virksomheden Meetic, og som har til formål at skabe virtuel kontakt mellem personer ved matchning ved hjælp af en matchningstest.

"Medlem(mer)" betyder alle, der har accepteret disse Brugsvilkår ved at registrere sig som medlem af Match.com på et af Webstederne, uanset om de anvender Tjenester eller Betalingstjenester, og uanset om de alene bruger (og kun er interesseret i at bruge) Tjenesterne via ét (1) af Webstederne.

"Måned" betyder en periode på 30 dage.

"Abonnement" betyder et fast beløb der, som angivet i punkt 4 "Abonnement og betalingsbetingelser", eller i henhold til vilkårene for særlige tilbud, giver ubegrænset adgang til valgte Betalingstjenester i given en periode, som, afhængig af den valgte tjeneste, kan være en, tre, seks eller tolv måneder. Efter udløbet af den betalte periode forlænges Abonnementet for en måned ad gangen.

"Resultatet" betyder resultatet af en udført MatchAffinitytest, og som præsenteres i en personlig rapport som stilles til Medlemmets rådighed.

"Tjeneste(r)" betyder Tjenester udbudt via Webstederne, og som har til formål at skabe personlige, ikke-kommercielle kontakter på internettet mellem mennesker i deres fritid, og som er tilgængelige for Medlemmer på flere måder, herunder via Webstederne, sms, mms, wap etc., med eller uden betaling til Match.com.

Punkt 2. Adgang og tilmelding til Tjenester

2.1 Betingelser for adgang og tilmelding
Medlemmet er selv ansvarligt for udstyr (computer, software, telekommunikationssystemer osv.), der er nødvendigt for at få adgang til Tjenesterne og bærer selv alle telekommunikationsudgifter ved brug af Tjenesterne.

For at blive Medlem skal du være fyldt 18 år og have udfyldt alle obligatoriske felter i tilmeldingsformularen.

For at blive Medlem skal du registrere dig på et af Webstederne, der gælder, for det land du er bosat i, og godkende disse Brugsvilkår.

Ved at registrere sig som Medlem via et af Webstederne samtykker Medlemmet til, at de oplysninger Medlemmet giver i forbindelse med registreringen tillige anvendes til at administrere Medlemmets brug af Webstederne. Medlemmet indestår for at de oplysninger Medlemmet giver er korrekte og retvisende. Medlemmet er forpligtet til straks at informere Match.com om ændringer i de oplysninger som Medlemmet har givet ved registreringen og i fornødent omfang til selv at ændre oplysningerne på Medlemmets personlige sider på de respektive Websteder.

Når tilmeldingsbetingelserne er opfyldte, får hvert Medlem ét eller flere brugernavne og ét eller flere passwords, afhængigt af de Tjenester, som Medlemmet er tilmeldt (internet, respektive Websteder, nyhedsbreve etc.). Brugernavne og passwords er personlige og fortrolige og må ikke videregives til eller deles med tredjemand.

Hvis et Medlem videregiver eller bruger brugernavne eller passwords på anden måde end forudsat, har Match.com ret til at ophæve medlemskabet.
Medlemmet bærer selv ansvaret for uvedkommendes brug af Medlemmets brugeroplysninger (brugernavn/password) og for handlinger eller udtalelser, som foretages efter, at uvedkommende er logget på med Medlemmets brugeroplysninger, uanset om disse handlinger og udtalelser er bevidst urigtige eller vildledende eller ej. Medlemmet skal holde Match.com skadesløs for ethvert krav eller tab, der på nogen måde udspringer af handlinger foretaget ved hjælp af Medlemmets brugeroplysninger, herunder handlinger/udtalelser der foretages via Medlemmets profil eller ved brug af Tjenester (uanset om disse handlinger/udtalelser er ulovlige eller ej). Da Match.com hverken har pligt til eller mulighed for at kontrollere identiteten på personer som tilmelder sig Tjenesterne, kan Match.com ikke holdes ansvarlig for, at en persons identitet anvendes af nogen anden end personen selv. Hvis et Medlem får mistanke om, at en anden person bruger det pågældende Medlems brugeroplysninger eller medlemskab, skal Medlemmet omgående underrette Match.com.

Hvis et Medlem ønsker at hverve en ven og giver vennens kontaktoplysninger til Match.com, skal det pågældende Medlem have indhentet vennens forudgående samtykke til, at Match.com behandler vennens data. Oplysningerne vil alene blive brugt til at fremsende elektroniske meddelelser til Medlemmets ven med informationer om Match.com og Tjenesterne. Disse meddelelser fremsendes på vegne af og i det Medlems navn som har formidlet oplysningerne til Match.com. Medlemmet giver sådanne kontaktoplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Af sikkerheds- og kvalitetshensyn forbeholder Match.com sig at bringe et Medlems medlemskab til ophør, hvis Medlemmet ikke har anvendt Tjenester i 6 måneder eller mere og ikke længere har et gyldigt Abonnement.
Meddelelser som er udvekslet på Webstederne, og som er gemt af Medlemmet samt resultaterne fra de forskellige lister (flirter, besøg mm.), kan løbende blive slettet.

2.2 Fortrydelsesret

Medlemmet har ret til at fortryde sit køb af en Betalingstjeneste inden 14 dage fra den dag, Betalingstjenesten bestilles, eller den senere dag, hvor Medlemmet modtog en bekræftelse pr. e-mail ("Fortrydelsesfristen"). Ønsker Medlemmet at udnytte sin fortrydelsesret, skal meddelelse herom gives til Match.com ved anvendelse af denne kontaktformular eller ved at kontakte Match.com på den adresse, som er angivet i nærværende Brugsvilkår.

Hvis et Medlem inden udløbet af fortrydelsesfristen ønsker at træde ud af aftalen, skal Match.com tilbagebetale det beløb, der er modtaget fra Medlemmet. Tilbagebetalingen skal ske til Medlemmet inden 14 dage, efter beskeden om, at Medlemmet ønsker at træde ud af aftalen, kom Match.com i hænde, og den samme metode, som Medlemmet anvendte ved den oprindelige transaktion, skal benyttes til tilbagebetalingen, forudsat at Medlemmet ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til en anden metode til tilbagebetaling.

Punkt 3. Brug af Webstederne

Når et Medlem har registreret sig og eventuelt tegnet Abonnement, kan Medlemmet benytte de tilgængelige Tjenester. Information om betalingsbetingelserne for Betalingstjenesterne findes under Punkt 4 "Abonnement og Betalingsbetingelser". Information om priser og betalingsbetingelser for de enkelte Tjenester kan derudover findes på Webstederne under præsentationen af eller ved brugen af de forskellige Betalingstjenester. Gyldigt medlemskab er en forudsætning for at kunne benytte Betalingstjenester.

3.1. Match.com's forpligtelser
Match.com skal via internettet og med elektroniske midler levere onlinetjenester. For nærværende omfatter disse tjenester blandt andet datingtjenester samt en onlinetjeneste med formål at skabe virtuel kontakt mellem Medlemmer, der har gennemført MatchAffinitytest (og indvilliget i at blive matchet) og andre Medlemmer som har gennemført MatchAffinitytest og indvilliget i at blive matchet.

Match.com har ikke til formål at give råd om eller formidle hverken ægteskaber eller længerevarende forhold. Match.com's virksomhed omfatter heller ikke at arrangere offline møder, at stille internetnetværk til rådighed eller at levere en offentlig tilgængelig elektronisk kommunikationsservice. Match.com er ikke forpligtet til at identificere Medlemmer, når de logger på Webstederne eller til at kontrollere det indhold, som Medlemmer offentliggør. Da det ikke er teknisk muligt, påtager Match.com sig ingen forpligtelser til at identificere Medlemmer eller at kontrollere sandfærdigheden af tekst og billeder, som Medlemmerne offentliggør på eget ansvar.

Match.com kan ikke gøres ansvarlig for usande udtalelser, der er fremsættes af Medlemmer. Medlemmer opfordres derfor til at udvise forsigtighed ved kontakt med andre Medlemmer. Match.com kan ikke holdes ansvarlig for kontakter mellem Medlemmer eller følger deraf, uanset om kontakterne sker på Webstederne, eller som personlige møder mellem Medlemmer og/eller andre personer som følge af anvendelsen af Tjenesterne. Match.com anbefaler, at Medlemmer forud for første møde underretter nærtstående og vælger et offentligt mødested (café, bar, restaurant eller lignende).

Match.com understreger, at det ikke er tilladt et Medlem via Tjenesterne at give information til andre Medlemmer, om f.eks. efternavn, adresse/e-mailadresse, telefonnummer etc., som kan føre til, at Medlemmet kan identificeres.

3.2 Medlemmets forpligtelser
Indholdet af dette punkt 3.2 skal gælde uanset bestemmelserne i punkt 8 "Opsigelse".

Medlemmet forpligter sig til ved anvendelse af Tjenesterne at overholde gældende lovgivning og nærværende Brugsvilkår, samt at respektere tredjemands rettigheder.

3.2.1. Forpligtelser
? Medlemmet skal opføre sig ansvarligt overfor Match.com og andre Medlemmer.
? Medlemmet skal respektere immaterielle rettigheder der relaterer sig til indhold, tekst, billeder eller andet format, som er leveret af Match.com, andre Medlemmer og/eller tredjemand i forbindelse med brug af Tjenesterne.
? Medlemmet er indforstået med, at det kun er Medlemmet selv, der kan definere grænserne for Medlemmets privatliv, og at det er Medlemmets eget ansvar kun at videregive sådanne personlige oplysninger til Match.com og andre Medlemmer, som ikke kan antages at medføre nogen skade.
? Medlemmet må ikke anvende Tjenesterne til erhvervsmæssige eller kommercielle formål, f.eks. til at markedsføre sig overfor potentielle kunder, eller til at tiltrække kunder, arrangere pyramidespil eller lotterier eller til at købe eller sælge seksuelle tjenester eller til andre erhvervsmæssige eller kommercielle formål.
? Medlemmet må ikke offentliggøre eller videregive forkerte eller falske oplysninger.
? Medlemmet må ikke fremsætte, offentliggøre eller formidle nogen form for udtalelser eller indhold, som krænker andres rettigheder, indeholder budskaber af kommerciel karakter, eller som kan opfattes som bagtalelse, stødende, uetisk, provokerende, politisk, racistisk, fremmedfjendsk, eller som generelt strider mod Match.com's eller Tjenesternes formål, gældende lovgivning og regler eller almindeligt anerkendte normer. Særligt skal billeder og videoklip og anden information i form af data eller filer, som gøres tilgængelig af Medlemmet være anstændige og udelukkende vedrøre Medlemmet selv eller en anden person, som udtrykkeligt har givet sit samtykke til offentliggørelsen. Ansvaret for offentliggørelse af sådanne billeder, videoklip eller oplysninger påhviler alene Medlemmet.
? Medlemmet må ikke på Webstederne oplyse personlig information (e-mailadresse, adresse, telefonnummer osv.), som gør det muligt, at et Medlem kan kontakte et andet Medlem uden at anvende Tjenesterne.
? Medlemmet må ikke offentliggøre, udbrede eller sende oplysninger eller indhold af nogen art, herunder software, orme, vira, softwarebomber, spam osv., som kan føre til forringelse af Webstedernes eller Tjenesternes funktionalitet og/eller forsinke kommunikationen mellem Medlemmer på Webstederne.
? Medlemmet må ikke offentliggøre, udbrede eller sende oplysninger eller indhold af nogen art, som indeholder links til websteder.
? Medlemmet må ikke offentliggøre, udbrede eller gengive nogen form for indhold, varemærker, billeder eller andre former for immaterielle rettigheder eller information, der tilkommer tredjemand, uden først at have indhentet samtykke fra rettighedshaveren.
? Medlemmet må alene anvende sine brugeroplysninger til selv at få adgang til Tjenesterne. Medlemmet må ikke røbe, videregive til eller gøre sine brugeroplysninger tilgængelige for udenforstående.
? Medlemmet skal sikre, at personoplysninger om Medlemmets omgangskreds kun videregives lovligt og uden risiko for at gøre skade. Medlemmet skal derfor på forhånd indhente samtykke fra de personer i Medlemmets omgangskreds, som ønsker at modtage e-mails fra Match.com på Medlemmets vegne.
? Medlemmet må kun anvende Tjenesterne i overensstemmelse med de formål, som angives i nærværende Brugsvilkår.

Manglende overholdelse af disse forpligtelser udgør en væsentlig misligholdelse af nærværende Brugsvilkår. Uanset hvad der i øvrigt gælder i afsnittet "Opsigelse", forbeholder Match.com sig at bringe et medlemskab og et eventuelt løbende Abonnement til ophør i tilfælde af et Medlems overtrædelse af nogen af ovenstående forpligtelser. Medlemmet har ikke ret til tilbagebetaling af forudbetalinger ved Match.com's ophævelse på grund af Medlemmets overtrædelse af ovenstående forpligtelser.

Match.com forbeholder sig ret til umiddelbart og uden forudgående varsel at fjerne links, oprettede profiler, oplysninger og meddelelser (inklusive masseudsendte mails fra et Medlem), som strider mod ovenstående forpligtelser.

Punkt 4. Abonnement og betalingsvilkår

Et Medlem kan abonnere på visse Betalingstjenester. Betaling af Abonnement skal ske med betalingskort eller med anden betalingsmetode anvist af Match.com.

De til enhver tid gældende priser og betalingsbetingelser er altid tilgængelige på det respektive Websted. Klik her for at se en liste over samtlige Tjenester og priser.

Abonnementet løber fra den dag Medlemmet får adgang til de bestilte Betalingstjenester og herefter i det antal Måneder som er bestilt af Medlemmet. Abonnementet forlænges derefter automatisk med en Måned ad gangen. Abonnementet forlænges dog ikke, hvis Medlemmet opsiger Abonnementet senest 48 timer før sådan automatisk forlængelse skal ske. Opsigelse af Abonnementet skal meddeles Match.com, fx ved at anvende opsigelsesfunktionen under "Abonnement" på det Websted, hvor abonnementet er tegnet.

Ved forlængelser bliver månedsbetalingen debiteret forud med det beløb og via den betalingsform Medlemmet oprindeligt godkendte ved bestilling af Abonnementet. Det indebærer, at betalingen debiteres samme betalingskort som blev anvendt ved første betaling. Efter opsigelse af Abonnementet har Medlemmet fortsat adgang til de Tjenester som indgår i Abonnementet i den tidsperiode som Medlemmet har betalt for. Medlemskab skal opsiges separat - se punkt 8.

Hvis et Medlem vil opgradere et igangværende Abonnement til et Abonnement, som indeholder yderligere Betalingstjenester, gælder følgende vilkår:
? Hvis Abonnementet opgraderes indenfor de første ti dage fra begyndelsen af den indeværende Måned, debiteres Medlemmet straks betalingen for opgraderingen af Abonnementet for den/de resterende Måned/Måneder af Medlemmets igangværende abonnementsperiode, og det gamle Abonnement erstattes straks af det nye opgraderede Abonnement.
? Hvis Abonnementet opgraderes efter de første ti dage af den indeværende Måned, debiteres Medlemmet betalingen for den opgraderede tjeneste for den/de resterende Måned/Måneder af Medlemmets igangværende abonnementsperiode regnet fra begyndelsen af den efterfølgende Måned, hvorefter det gamle Abonnement erstattes med det nye opgraderede Abonnement (uden at det påvirker den oprindelige abonnementsperiode). De resterende dage i den indeværende Måned (maksimalt 20 dage) opgraderes således uden omkostninger.

Punkt 5. Privatlivets fred, behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Match.com bestræber sig på at opretholde det højest opnåelige niveau for beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Match.com's tekniske team gør sit yderste for at opretholde Match.com-systemets sikkerhed. Internetsikkerhed er et komplekst spørgsmål, og intet system er 100 % sikkert. I tilfælde af sikkerhedsbrud vil Match.com reagere så hurtigt som muligt for at udbedre problemet.

Oplysninger, kommentarer eller indhold (billeder eller videoklip), som et Medlem frivilligt og på eget ansvar vælger at offentliggøre, kan efter omstændighederne afsløre Medlemmets etniske oprindelse, nationalitet, religion og/eller seksuelle orientering. Ved frivilligt at offentliggøre eller på anden måde videregive sådanne oplysninger samtykker det enkelte Medlem udtrykkeligt til og bærer det fulde ansvar for Match.com's behandling af sådanne personoplysninger i overensstemmelse med de i punkt 5.1 anførte formål. Medlemmet samtykker endvidere til, at Match.com kan videregive sådanne følsomme oplysninger til selskaber, i og udenfor EU, der helt eller delvist er ejet af virksomheden Meetic: , (herefter tilsammen "Meetic Group").

Match.com er dataansvarlig for al behandling af personoplysninger som sker i forbindelse med levering af de tilgængelige Tjenester på Webstederne. Medlemmet kan begære indsigt i hvilke oplysninger, Match.com behandler om Medlemmet, og kræve at forkerte oplysninger rettes eller fjernes eller forbyde Match.com at bruge de pågældende oplysninger. En sådan begæring skal sendes til Match.com, f.eks. pr. post eller ved udfyldelse af kontaktformularen på det Websted, hvor Medlemskabet er tegnet, med angivelse af brugernavn og anden information af hensyn til identifikation. Meddelelser som udveksles på Webstederne, og som gemmes af Medlemmet, samt resultater fra forskellige lister (flirter, besøg mm.) kan slettes løbende. Tilsvarende rettigheder som gives af andre selskaber indenfor Meetic Group kan udøves via "Min konto" eller ved at henvende sig direkte til det dataansvarlige selskab.

For så vidt angår MatchAffinitytest anføres for hvert spørgsmål om et svar er påkrævet. Tjenesten MatchAffinitytest fungerer kun, hvis hovedparten af spørgsmålene besvares.

Et Medlem kan ved tilmeldingen, eller på et hvilket som helst senere tidspunkt, anmode om at modtage Match.com's nyhedsbrev og/eller reklametilbud per e-mail eller mobiltelefon fra Match.com og/eller selskaber i Meetic Group. Medlemmet kan når som helst omkostningsfrit tilbagekalde anmodningen. Medlemmets rettigheder reguleres af den svenske persondatalov (1998:204).

5.1. Hvornår og hvorfor indsamler Match.com oplysninger om Medlemmer?
Medlemmer bliver bedt om at opgive personoplysninger, når de registrerer sig som Medlem, gennemfører MatchAffinitytesten, deltager i konkurrencer, besvarer spørgsmål i undersøgelser, deltager i en chat eller køber Betalingstjenester eller benytter Tjenester. Visse oplysninger er obligatoriske for at få adgang til Tjenesterne.

Match.com indsamler og behandler personoplysninger til følgende formål:
a) til levering af Tjenester via Webstederne,
b) til opfyldelse af aftaleretlige forpligtelser overfor et Medlem samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til Brugsvilkårene,
c) til levering af tjenester som tilbydes på Webstederne af Meetic Group's samarbejdspartnere,
d) til drift og vedligeholdelse af de systemer som anvendes for at levere Tjenesterne,
e) til i løbet af medlemskabet og i en periode på op til et år derefter at levere reklamer vedrørende dating og social match making fra Match.com's og/eller selskaber i Meetic Group til et Medlem via e-mail eller mobil,
f) til levering af information om et Medlem, herunder Medlemmets adfærd på Webstederne, til andre Medlemmer via e-mail eller mobil,
g) til publicering af information om et Medlem på Webstederne eller andre websteder som leveres af Match.com's samarbejdspartnere,
h) til i en periode på et år efter at Medlemmet har opsagt sit medlemskab at kunne kontakte Medlemmet med henblik på evaluering af Tjenester, udvikling af produkter eller markedsføring af Match.com og Tjenesterne, samt
i) til i en periode på et år efter at medlemskabet er opsagt af Match.com, eller på anden måde ophørt, for at hindre, at medlemmer der har misligholdt Brugsvilkårene igen registrerer medlemskab på et af Webstederne.

Match.com kan til de ovenanførte formål videregive personoplysninger til selskaber i Meetic Group, såvel indenfor EU som i tredjeland Ved at acceptere Brugsvilkårene giver Medlemmet sit udtrykkelige samtykke til, at Match.com behandler (herunder men ikke begrænset til indsamling, offentliggørelse, udlevering og videregivelse) Medlemmets personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger til ovennævnte formål i overensstemmelse med nærværende Brugsvilkår.

Ved at acceptere Brugsvilkårene giver Medlemmet endvidere sit udtrykkelige samtykke til at Match.com og/eller selskaber i Meetic Group anvender information, indsamlet i overensstemmelse med pkt. 5.2 nedenfor, til direkte markedsføring af tjenester vedrørende dating og social match making. Såfremt Medlemmet ikke ønsker at modtage sådanne tilbud, skal dette meddeles i forbindelse med tilmeldingen, eller senere f.eks. via "Konto og abonnement" på det relevante Websted, eller ved at kontakte de respektive afsendere.

5.2. Hvilken type information indsamles?
Personlig information, som indsamles af Match.com, kan eksempelvis være navn, adresse og/eller e-mailadresse, telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer, bankinformation, oplysninger om Medlemmets udseende, fotos, taleoptagelser, videoklip, personlige holdninger, religion, interesser og oplysninger om, hvordan Medlemmet bruger tjenesten. Resultatet kan indeholde følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om seksuel orientering, religiøs anskuelse, personlige holdninger og værdisæt.

Derudover indsamler Match.com visse ikke-personlige oplysninger om f.eks. hvilken webbrowser og hvilket operativsystem Medlemmet anvender og IP-adressen til den computer, som anvendes ved besøg på Webstederne, som desuagtet kan være personoplysninger i lovens forstand.

Endeliganvender Meetic Group cookies, der er designet til at gemme oplysninger, der identificerer Medlemmet, når vedkommende surfer på Webstederne. Et Medlem har imidlertid altid mulighed for at forhindre modtagelsen af cookies ved at ændre indstillingerne i webbrowseren.

Yderligere information kan findes i den særskilte cookie politik.

5.3. Hvem har adgang til oplysningerne?
De oplysninger, der indsamles om et Medlem ved registrering af medlemskab på Webstederne og ved anvendelse af Tjenester, anvendes for at kunne tilbyde Medlemmerne Tjenesterne. Match.com tager forholdsregler i bestræbelserne på at sikre, at oplysningerne gemmes i et sikkert miljø i Match.com's databaser. Det er kun et fåtal af Match.com's ansatte, som har adgang til disse oplysninger og kun ved behov. De personoplysninger, som ikke indgår i de personlige introduktioner eller profiler, og som gives af et Medlem ved registrering, gøres ikke tilgængelige for udenforstående, videregives ikke og sælges eller udveksles ikke udover i nedenstående tilfælde.

Behandling foretaget af andre selskaber i Meetic Group sker i overensstemmelse med disse Brugsvilkår og de respektive selskabers integritetspolitik.

Det kan forekomme, at Meetic Group deler visse generelle oplysninger med udvalgte samarbejdspartnere i og udenfor EU, for at de kan målrette deres reklamer (f.eks. inddeling efter alder eller køn ). Meetic Group videregiver dog aldrig i sådanne tilfælde oplysninger, som gør det muligt for disse samarbejdspartnere at identificere det enkelte Medlem.

Resultatet og oplysninger i personlige introduktioner, søgekriterier og profiler kan være tilgængelige via hvert af Webstederne, via e-mail (nyhedsbrev), eller via mobiltelefon. Derudover kan oplysningerne vises eller videregives direkte af Meetic Group eller via Meetic Group's samarbejdspartnere til personer, som har vist interesse for Tjenesterne, via nyhedsbreve, andre websteder eller noget andet elektronisk (e-mail, SMS osv.) eller audiovisuelt (radio, tv osv.) kommunikationsmiddel eller i trykte medier (aviser, tidsskrifter osv.) for at forbedre Medlemmets chancer for at skabe kontakt til nogen ved at fremhæve Medlemmets Resultat, personlige introduktion, søgekriterier og profil.

Medlemmet giver således udtrykkeligt Meetic Group ret til at gengive og videregive oplysninger fra Resultatet af Medlemmets MatchAffinitytest, fra personlige introduktioner, søgekriterier og profil (personlig oplysninger, data, beskrivelse, billeder, videoklip osv.) på hele eller dele af Webstederne og i øvrigt i forbindelse med levering af Tjenester (på Webstederne, på internettet, via e-mail) og/eller mere generelt via ethvert distributionsmedie, særligt via audiovisuel kommunikation (pressen, radio, analogt og digitalt tv, kabel og satellit) eller via elektronisk kommunikation (e-mail, internet) i hele verden i den periode, som fremgår af nærværende Brugsvilkår.

Medlemmet giver udtrykkeligt samtykke til, at Match.com videregiver og overlader oplysninger, som er givet til Match.com, samt overdrager rettigheder, der tilkommer Match.com i henhold til ovenstående, til sine samarbejdspartnere, til selskaber i Meetic Group eller til tredjemand i forbindelse med overdragelse af hele eller dele af Match.com's virksomhed.
Ønsker et Medlem ikke længere, at Meetic Group eller Meetic Group's samarbejdspartnere gengiver eller videregiver oplysninger fra Resultatet, den personlige introduktion, søgekriterierne eller profilen, kan Medlemmet opsige sit medlemskab som beskrevet i punkt 8 ("Opsigelse"). Opsigelsen har effekt fra næste opdatering eller næste udgave af de publikationer (trykte, audiovisuelle, digitale og elektroniske medier eller pressen), der indeholder oplysninger fra Medlemmets Resultat, personlige introduktion, søgekriterier eller personlige profil. Abonnement skal opsiges separat (se punkt 4 "Abonnement og betalingsbetingelser").

Punkt 6. Immaterielle rettigheder

6.1. Indhold, der gøres tilgængeligt af Match.com
Alle varemærker (herunder Match.com®, Match.comVideo, Match.comQuiz og Match.comMessenger), logoer, billeder, fotos, animationer, videoklip, Brugsvilkår og tekst, der vises på Webstederne og i forbindelse med levering af Tjenester er/indeholder immaterielle rettigheder, som tilhører Match.com, eller som Match.com har licens til at bruge. Ingen sådanne immaterielle rettigheder må kopieres, gengives, udgives, anvendes eller vises uden udtrykkelig godkendelse fra Match.com. Overtrædelser vil blive retsforfulgt af Match.com eller andre rettighedshavere.

De brugsrettigheder, som Match.com har tildelt Medlemmet, er udtrykkeligt begrænset til adgang, download, udskrift og kopiering til valgfrit medie (harddisk, diskette, cd-rom osv.) og brug af disse dokumenter udelukkende til privat brug og personlige formål indenfor rammerne af Tjenesterne, der tilbydes via Webstederne og kun i medlemskabets varighed. Al anden anvendelse er forbudt uden Match.com's godkendelse.

Det er i særdeleshed forbudt for et Medlem at ændre, kopiere, gengive, udgive, videregive, distribuere og/eller i kommercielt øjemed at udnytte Tjenesterne, Webstederne eller nogen form for kode til komponenter i Tjenesterne eller Webstederne.

6.2 Indhold som gøres tilgængeligt af Medlemmet
Medlemmet giver Match.com licens til at anvende immaterielle rettigheder som knytter sig til det indhold som Medlemmet selv stiller til rådighed, herunder Resultatet, med henblik på videregivelse på Webstederne, og i øvrigt med henblik på levering af Tjenester i overensstemmelse med Brugsvilkårene, hvilket for præciseringens skyld indbefatter offentliggørelse af oplysninger om Medlemmet på andre websteder, der udbydes af Match.com eller Match.com's samarbejdspartnere.

Licensen omfatter i særdeleshed en ret for Match.com til i kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed at gengive, fremvise, tilpasse, oversætte, indlæse, offentliggøre, give i underlicens, eller overdrage materiale, der vedrører et Medlem (oplysninger, fotos, videoklip, beskrivelser, søgekriterier osv.) i forbindelse med levering af Tjenesterne (f.eks. på Webstederne via e-mail) og/eller i forsendelser fra Match.com eller generelt via alle distributionsmedier, især elektroniske (e-mail, SMS, MMS, WAP, internettet, cd-rom eller dvd-rom).

Medlemmet giver udtrykkeligt Match.com tilladelse til at ændre indholdet, så det tilpasses udformningen af Tjenesterne og/eller de ovenanførte kommunikationsmedier og/eller gøres kompatibelt med tekniske processer eller passende medieformater. Rettighederne er gældende i hele verden og i hele den periode, som angives i disse Brugsvilkår. Medlemmet må ikke kopiere, gengive eller på anden måde anvende indhold, der vedrører et andet Medlem til noget andet formål, end udtrykkeligt tilladt til Medlemmets strengt personlige og private brug.

Punkt 7. Ansvar og garantier.

7.1 Sådan fungerer Webstederne.
For at kunne bruge Tjenesterne korrekt skal Medlemmet have den nødvendige hardware og software samt nødvendige installationer etc.: webbrowseren Internet Explorer 6 eller tilsvarende, aktiverede Javascript-, cookies- og popup-funktioner.

Medlemmet skal have viden om den hardware og software, som kræves for at kunne bruge internettet eller hvis relevant telefon og audiotel-tjenester. Medlemmet er indforstået med, at sikkerhed, tilgængelighed og ukrænkelighed ikke kan garanteres ved dataoverførsel på internettet.
Match.com garanterer ikke, at Tjenesterne fungerer, hvis Medlemmet har aktiveret en funktion, som blokerer popup-vinduer. Sådan funktion bør deaktiveres inden Tjenesterne tages i brug.

Match.com garanterer ikke, at Tjenesterne kan anvendes, hvis et Medlems internetudbyder ikke kan levere sine ydelser korrekt. Derudover kan Match.com ikke holdes ansvarlig for, at Webstederne ikke fungerer tilfredsstillende på grund af forkert hardware, problemer med et Medlems internetsupport eller netværk, eller på grund af nogen anden omstændighed, som ligger udenfor Match.com's direkte kontrol. Medlemmer med forbindelse via AOL kan have problemer med at få Webstederne til at fungere korrekt bl.a. på grund af webbrowserens indstillinger.

Match.com garanterer ikke, at Tjenesterne fungerer uden afbrydelser eller fejl. Adgang til Webstederne (eller et Websted) kan være afbrudt på grund af vedligeholdelse, opdateringer og tekniske forbedringer eller for at udvikle Webstedernes indhold og/eller layout. Match.com vil så vidt muligt underrette Medlemmerne forud for vedligeholdelsesarbejder og opdateringer.

For at kunne anvende Webstederne på en MAC computer kræves brug af webbrowseren Mozilla Firefox. Match.com garanterer ikke optimal funktionalitet på Webstederne med webbrowserne SAFARI eller OPERA.
Bemærk, at for at Webstederne skal kunne anvendes fuldt ud, kræves en opdateret version af programmet Adobe flash (dette kan downloades på www.adobe.com). Afhængigt af Medlemmets netværkskonfiguration (hvis computeren er beskyttet af firewall eller proxy) er det måske ikke altid muligt at oprette forbindelse til Match.comMessenger.

7.2 Oplysninger og indhold der leveres af Medlemmet og skadesløsholdelse
Oplysninger, som et Medlem giver til Match.com, skal være korrekte og sandfærdige. Medlemmet bærer det fulde ansvar for konsekvenserne af videregivelse af oplysninger om Medlemmets private forhold eller om andre Medlemmer. Det er Medlemmet, som via Match.com tager initiativ til at videregive Resultatet, oplysninger, tekst, indhold og billeder. Som følge heraf giver Medlemmet afkald på ethvert retskrav mod Match.com, herunder erstatning for skade på medlemmets anseelse eller rygte eller krænkelse af privatlivets fred, der måtte opstå som følge af, at Match.com har udbredt eller videregivet oplysninger om et Medlem i overensstemmelse med nærværende Brugsvilkår, særligt punkt 5 ("Privatlivets fred, behandling og beskyttelse af personoplysninger"), idet Medlemmet ved accept af disse Brugsvilkår i forbindelse med sin registrering som Medlem har samtykket til en sådan behandling inklusive udbredelse og videregivelse af Medlemmets personoplysninger.

Match.com kan ikke holdes ansvarlig for korrektheden af oplysninger eller indhold, som gøres tilgængeligt af andre Medlemmer, besøgende på Webstederne og/eller det berørte Medlem selv (eller for følgerne heraf). Derudover kan Match.com ikke holdes ansvarlig, såfremt indhold, som gøres tilgængeligt af et Medlem, strider mod en eller flere andre Medlemmers eller tredjemands rettigheder.

De kvalitetskrav, som stilles til Tjenesterne af både Match.com og dets Medlemmer, nødvendiggør, at visse etiske standarder skal overholdes i Medlemmernes ytringer og opførsel, at tredjemands rettigheder respekteres samt at gældende lovgivning overholdes. Foranlediget af dette kvalitetskrav, individuelle ansvar og disse etiske standarder gives Medlemmerne mulighed for på Webstederne at underrette Match.com om andre Medlemmers oplysninger (fotos, tekst, video), adfærd eller ytringer, som kan være stridende mod Brugsvilkårene, formålet med Tjenesterne, tredjemands rettigheder samt alment anerkendte normer. Medlemmet accepterer, at de oplysninger som Medlemmet offentliggør - samt Medlemmets adfærd og ytringer - kan anmeldes af andre Medlemmer samt gennemses og/eller ændres af Match.com på grundlag af objektive bedømmelseskriterier. Såfremt sådan anmeldelse eller gennemsyn viser, at et Medlem har overtrådt gældende lovgivning eller nærværende Brugsvilkår, kan bestemmelserne i nærværende Brugsvilkår, særligt punkt 8 ("Opsigelse"), bringes i anvendelse. I tilfælde af, at et Medlems adfærd eller ytringer kan anses for at være i strid med disse Brugsvilkår, kan kundeservice hindre et Medlems adgang til på ny at registrere sig på Webstederne.

Medlemmet skal skadesløsholde Match.com for alle krav, der fremsættes overfor Match.com som følge af Medlemmets misligholdelse af sine forpligtelser efter gældende lovgivning eller nærværende Brugsvilkår.

7.3 Links
Match.com kan selv eller gennem tredjemand anvende links til andre websteder end Webstederne samt til andre internetkilder. Da Match.com ikke har kontrol over sådanne eksterne websteder og kilder, kan Match.com ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder og kilder eller for deres indhold, annoncer, produkter, tjenester eller andre elementer.

Klager vedrørende sådanne links skal meddeles administratoren eller den ansvarlige for det aktuelle websted. Bemærk, at anvendelse af sådanne eksterne websteder og kilder reguleres af disse websteders/kilders egne anvendelsesvilkår.

Hvis et Medlems søgning på Webstederne leder til websteder, sider eller fora, som har et indhold og/eller formål, som strider mod gældende lovgivning, opfordres Medlemmet til at forlade det pågældende websted for at undgå at blive retsligt ansvarlig for anvendelsen af sådant websted.

7.4 Ansvarsbegrænsning
Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning kan Match.com alene drages til ansvar, når en domstol baseret på de fremlagte beviser finder, at Match.com har handlet uretmæssigt, og at dette har påført Medlemmet et tab. Match.com kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for i) indirekte tab, eller ii) et Medlems direkte eller indirekte tab, når Medlemmet har udvist egen skyld. Eksempelvis er Match.com ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som et Medlem lider i tilfælde af, at Medlemmet undlader at følge nærværende Brugsvilkår eller ikke opfylder disse korrekt.

I den udstrækning det er muligt efter gældende lovgivning, giver Match.com ingen løfter, garantier, vilkår og andre udsagn vedrørende Webstederne (herunder men ikke begrænset til udtrykkelige eller underforståede garantier vedrørende kvalitet eller hensigtsmæssighed).

Match.com garanterer ikke og indestår ikke for rigtigheden eller pålideligheden af råd, meninger, udtalelser eller anden information, tilgængeliggjort eller distribueret via Tjenesterne af Match.com, Match.com's samarbejdspartnere eller Medlemmerne eller andre. Medlemmet anerkender, at det er på egen risiko, hvis Medlemmet vælger at stole på råd, meninger, udtalelser eller anden information. Match.com er ikke ansvarlig for Medlemmernes adfærd, hverken online eller offline. Vær forsigtig og brug sund fornuft ved anvendelse af Webstederne og Tjenesterne.

Intet i nærværende Brugsvilkår skal indskrænke Match.com's ansvar for i) dødsfald eller personskade som forårsages af Match.com's uagtsomhed, ii) bevidste vildledning eller iii) erstatningsansvar som ikke kan fraskrives efter gældende lovgivning.

Punkt 8. Opsigelse

Et Medlem kan til enhver tid og uden begrundelse opsige sit medlemskab ved at anvende den til formålet oprettede funktion på Webstederne eller ved at kontakte Match.com's kundeservice (tilgængelig via hver af Webstederne). Opsigelsen har virkning fra og med den første arbejdsdag, efter Match.com har modtaget opsigelsen.
Opsigelse af medlemskab indebærer tillige opsigelse af Abonnement. Opsigelse af medlemskab giver ikke Medlemmet ret til at få refunderet forudbetalt vederlag for den tilbageværende del af Medlemmets Abonnement.

Såfremt et Medlem væsentligt misligholder Brugsvilkårene, forbeholder Match.com sig, uden præjudice for hvad der i øvrigt følger af disse Brugsvilkår, retten til med omgående virkning og uden forudgående meddelelse at bringe et medlemskab og eventuelt Abonnement til ophør. Medlemmet har i så fald ingen ret til erstatning eller tilbagebetaling.

Såfremt et Medlem misligholder Brugsvilkårene forbeholder Match.com sig, uden præjudice for hvad der i øvrigt følger af disse Brugsvilkår, retten til, at bringe Medlemmets medlemskab til ophør syv (7) dage efter, at Match.com har sendt en e-mail til Medlemmet med begæring om, at Medlemmet skal følge Brugsvilkårene, og såfremt Medlemmet ikke inden denne frist har rettet sig efter det. Medlemmet har i så fald ikke ret til erstatning eller tilbagebetaling.

Udover retten til opsigelse, der følger af disse Brugsvilkår, kan Match.com kræve erstatning eller anden kompensation for tab, der opstår som følge af Medlemmets misligholdelse af Brugsvilkårene.
Opsigelse af medlemskabet, eller bekræftelse på, at en opsigelse af medlemskabet er gennemført, kan sendes via e-mail. Oplysninger om et Medlem skal slettes enten på begæring af Medlemmet eller i overensstemmelse med, hvad der følger af Brugsvilkårene.

Har et Medlem tilmeldt sig flere Tjenester (både Match.com og Matchaffinity.dk) og ønsker medlemmet at opsige alle Tjenester skal opsigelse ske på alle Webstederne. Et Medlem, der ikke har registreret sig på Matchaffinity.se, men har påbegyndt gennemførelsen af MatchAffinitytesten (men uden at færdiggøre testen) skal underrette Match.com via kontaktformularen tilgængelig på Matchaffinity.dk for at slette sin registrering.

Punkt 9. Aftale mellem Medlemmet og Match.com.

Nærværende Brugsvilkår og siderne på Webstederne, som nærværende Brugsvilkår henviser til, udgør en aftale mellem Medlemmet og Match.com. Brugsvilkårene annullerer og erstatter eventuelle vilkår, som parterne tidligere har aftalt, selvom sådanne vilkår ikke udtrykkeligt er blevet trukket tilbage eller ændret. Brugsvilkårene regulerer samtlige rettigheder og forpligtelser, som Medlemmet og Match.com har overfor hinanden.

Såfremt bestemmelser i Brugsvilkårene erklæres ugyldige i henhold til gældende lov, offentlig regulering eller domstolsafgørelse, skal alle øvrige bestemmelser fortsat være i kraft. En parts manglende påberåbelse af den anden parts misligholdelse af bestemmelser i Brugsvilkårene skal ikke fortolkes som et afkald på den pågældende parts ret til senere at forfølge misligholdelsen.

Punkt 10. Match.com's ændring af nærværende Brugsvilkår

Match.com forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Brugsvilkår. Et Medlem anes for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er gjort tilgængelige på Webstederne. Ændringerne træder i kraft en måned efter at Brugsvilkårene er gjort tilgængelige på Webstederne. For de Medlemmer som registrerer sig på et af Webstederne, efter ændringerne er gjort tilgængelige, skal ændringerne gælde omgående, idet de nye Brugsvilkår udtrykkeligt godkendes ved registrering af medlemskab.

For eksisterende Medlemmer gælder følgende:

10.1 Medlemmets oprindelige Abonnement er ikke udløbet:
Medlemmet kan kræve, at de Brugsvilkår, som var gældende da Medlemmet tegnede Abonnementet, fortsat skal gælde til den indeværende abonnementsperiode udløber.

10.2 Medlemmets oprindelige Abonnement er udløbet:
Medlemmet kan når som helst i en periode på fire (4) måneder efter ikrafttrædelsen af de nye Brugsvilkår opsige sit medlemskab i overensstemmelse med punkt 8 "Opsigelse". Efter denne fire (4) måneders periode anses de nye Brugsvilkår for at være accepteret af Medlemmet, såfremt Medlemmet ikke har opsagt sit medlemskab.

Medlemmer opfordres derfor til at læse den seneste version af Brugsvilkårene online på et af Webstederne.

Punkt 11. Værneting og lovvalg

Nærværende Brugsvilkår, levering af Tjenester samt tvister som udspringer af disse Brugsvilkår eller levering af Tjenester skal være underlagt og fortolkes efter svensk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved de svenske almene domstole.

Punkt 12. Om os

Tjenesterne udbydes af Match.com Nordic AB, organisationsnummer 556823-7647.

Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm.

Ved spørgsmål, kontakt os ved anvendelse af kontaktformularen på Webstedet.


Hvem passer til lige netop dig?

  • Tag matchningstesten og fortæl om, hvem du er
  • Vi viser, hvilke medlemmer der matcher dine holdninger, værdier og livssyn
  • Tag kontakt med dem, du synes bedst om, og begynd at date