Terms

Brugsbetingelser

(Brugsbetingelser ændret den 10/06/2021)

Indledning

Disse brugsbetingelser er aftalt mellem Match.com Nordic AB, reg. nr. 556823-7647 (herefter “Match“) og enhver privatperson, som er medlem eller abonnent (herefter også benævnt “du” eller “din“).

Match og selskaberne i koncernen tilbyder tjenester, der har til formål at skabe kontakt mellem privatpersoner via elektroniske kommunikationsnetværk, der kan føre til private, underholdningsmæssige og ikke-kommercielle relationer (herefter “tjenester“). Tjenesterne inkluderer:

 • Match, som kan tilgås af medlemmer og abonnenter af Match, online eller via mobilapps.
 • Ourtime og, i det omfang det er relevant, andre datingtjenester, som er forbeholdt en specifik kategori af medlemmer og abonnenter af Match.
 • MatchAffinity, en datingtjeneste, vi tilbyder medlemmer og abonnenter af Match, hvor vi skaber et psykologisk match baseret på en eksklusiv test – MatchAffinity-testen (MatchAffinity Test) – som er tilgængelig online. Udfyldelsen af MatchAffinity Test og det psykologiske match, der dannes på baggrund af denne, er obligatorisk. Hvis medlemmer eller abonnenter af MatchAffinity undlader at gennemføre disse trin, vil han/hun ikke kunne se profiler for andre medlemmer og abonnenter, der opfylder deres søgekriterier.

I alle tjenesterne er nogle af funktionerne gratis for medlemmerne, mens andre funktioner kræver betaling og kun kan bruges af abonnenter.

Ved oprettelsen af en konto anerkender medlemmet eller abonnenten at være fuldt ud informeret om og underlagt bestemmelserne i (i) disse brugsbetingelser, (ii) vores privatlivspolitik, cookiepolitik og Fællesskabets retningslinjer, som indgår og henvises til i disse brugsbetingelser, samt øvrige betingelser, der er angivet og accepteret af medlemmet eller abonnenten, når medlemmet eller abonnenten køber betalte tjenester tilbudt i tjenesterne, som udgør en aftale mellem de pågældende personer og Match. Såfremt et medlem eller en abonnent ikke accepterer at være underlagt af bestemmelserne i disse brugsbetingelser, skal pågældende medlem eller abonnent ophøre med at bruge tjenesterne.

 

Brugsbetingelserne tilhører Match og selskaberne i koncernen. Enhver udbredelse, anvendelse, fremstilling, gengivelse eller anden hel eller delvis brug af brugsbetingelserne på et medie til andet end private, ikke-arbejdsrelaterede formål forudsætter således Matchs forudgående tilladelse. Uden denne tilladelse kan der lægges sag an mod den krænkende part ved strafferetlig og/eller civil retsforfølgning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1 Definitioner

De ord og begreber, der anvendes i disse brugsbetingelser, har følgende betydning:

“Konto” betyder den strengt fortrolige grænseflade, der kan tilgås af medlemmer og abonnenter, som gør det muligt at identificere dem på hjemmesiderne, benytte de tjenester, de har tilmeldt sig eller abonnerer på, udfylde og redigere deres profil og eventuelt forny eller ændre deres abonnement.

“De almindelige datinghjemmesider” betyder de hjemmesider, der kan tilgås af alle medlemmer.

“Event” eller “aktivitet” betyder – alt efter den hjemmeside, der leverer tjenesten – et hvert gratis eller betalt event, der giver medlemmer, abonnenter og eventuelt deres gæster, mulighed for at mødes personligt, tilbudt i overensstemmelse med Matchs vilkår og betingelser for events, de definerede vilkår anvendt i disse betingelser samt punkt 10 i disse brugsbetingelser.

“Gruppe” refererer til enhver virksomhed eller anden forretningsenhed, der er kontrolleret af, kontrollerer eller er under fælles kontrol af Match.com Nordic AB.

“Medlem” betyder en bruger, som har adgang til en af tjenesterne efter gyldig gratis tilmelding på hjemmesiderne.

“Betalte tjenester” betyder alle betalte tjenester, som er tilgængelige for abonnenter, herunder opgraderinger.

“Profil” betyder den plads, et medlem eller en abonnent får stillet til rådighed til medlemmets eller abonnentens beskrivelse af sig selv, herunder en personlig beskrivelse, billeder og videoklip, som kan tilgås af andre medlemmer og abonnenter.

“Tjenester” betyder alle gratis og betalte tjenester, som stilles til rådighed for medlemmer og abonnenter på koncernens hjemmesider.

“Specialiserede hjemmesider” betyder de hjemmesider, der er forbeholdt visse kategorier af medlemmer eller abonnenter.

“Abonnent” betyder en bruger af en eller flere tjenester, som har købt et abonnement til én eller flere tjenester.

 “Abonnement” betyder en fast pris, der giver adgang til tjenester, herunder betalte tjenester, i en begrænset periode, som vil fremgå af det abonnement, abonnenten har købt.

 “Brugsbetingelser” betyder denne aftale.

“Tredjepartshjemmeside” betyder enhver hjemmeside eller mobilapp tilhørende tredjepart.

“Opgradering” betyder enhver betalt tjeneste købt af en abonnent som tillægsprodukt til et abonnement.

 “Besøgende” betyder en bruger, som besøger hjemmesiden uden at tilmelde sig eller logge på sin konto.

“Hjemmesider” betyder alle datingsider leveret af et selskab i koncernen, herunder de almindelige datinghjemmesider og de specialiserede hjemmesider samt mobilapps udgivet af selskaber i koncernen, og som tjenesterne kan anvendes på.

2 Adgang, tilmelding og abonnement

2.1 Fremgangsmåde, adgangsbetingelser og tilmelding til tjenesterne

Det er gratis at tilmelde sig Tjenesterne.

Godkendelse af disse brugsbetingelser i forbindelse med tilmelding udgør den formelle indgåelse af aftalen om medlemskab og brug af tjenesterne. Ud over at udløse medlemskab giver det adgang til at udforske tjenesterne samt adgang til gratis funktionalitet i tjenesterne i henhold til beskrivelsen i pkt. 4.1 nedenfor.

Tjenesterne må kun anvendes af voksne over 18 år. Hvis et medlem eller en abonnent er under 18 år, må den pågældende bruger ikke anvende tjenesterne og skal straks ophøre med brugen.

Ved oprettelse af en profil og brug af tjenesterne erklærer og garanterer medlemmer og abonnenter, at:

 • de er over 18 år og er berettigede til at indgå en juridisk bindende aftale med Match.
 • de vil overholde de til enhver tid gældende betingelser for tilmelding anført i de relevante tjenester.
 • de vil overholde disse brugsbetingelser samt enhver gældende lov og lovgivning.
 • de vil overholde Fællesskabets retningslinjer.
 • de oplysninger, de deler, er korrekte, nøjagtige og sandfærdige og ikke er vildledende. Det er især vigtigt, at de er ærlige og sandfærdige, når de besvarer spørgsmålene i deres profil og interagerer med andre brugere og/eller Match og Matchs datterselskaber.
 • de vil bruge tjenesterne med respekt for deres formål, dvs. give privatpersoner mulighed for at chatte med henblik på personlige, underholdningsmæssige og ikke-kommercielle formål med det overordnede formål at starte et ægte forhold.
 • de omgående vil opdatere, slette eller sætte deres profil i bero, hvis deres personlige situation ændrer sig, og de ikke længere kan anses for at være single.
 • de ikke er blokeret som bruger af tjenesterne eller i henhold til gældende lov.

 

Match forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise, opsige eller sætte et medlemskab eller abonnement i bero, hvis et medlem eller en abonnent misligholder disse betingelser.

Det fremgår, at et medlem kun kan oprette én konto pr. e-mailadresse.

Når medlemmet er registreret, udfylder han/hun sin profil, og oplysningerne gives på frivillig eller obligatorisk basis, hvis det er relevant. Disse oplysninger offentliggøres på webstedet og distribueres til andre medlemmer via tjenesterne. Distribueringen af den pågældendes personlige oplysninger (e-mailadresse, postadresse, telefon, mv.) er udtrykkeligt forbudt af Match (Se artikel 5,1 nedenfor).

Når de nødvendige betingelser for tilmelding er opfyldt, opretter medlemmet et strengt fortroligt brugernavn og password, som han/hun kan bruge til at opnå adgang til sin konto.

Medlemmet eller abonnenten er ansvarlig for tredjeparts brug af medlemmets legitimationsoplysninger samt handlinger eller udtalelser foretaget af en mellemmand på medlemmets konto, uanset om disse er ulovlige, svigagtige eller ej. Medlemmet eller abonnenten skal holde Match skadesløs for ethvert erstatningskrav, der opstår som et resultat af sådanne forhold, medmindre det opståede forhold alene skyldes en handling fra Matchs side eller teknisk fejl i tjenesterne. Endvidere verificerer Match ikke identiteten af de personer, der tilmelder sig tjenesterne. Hvis medlemmet eller abonnenten har årsag til at tro, at en anden person bruger hans/hendes legitimationsoplysninger eller konto, skal medlemmet straks informere Match derom.

2.2 Fremgangsmåde og abonnementsbetingelser

Der betales for abonnement på tjenesterne – med eller uden en opgradering. Medlemmet kan købe et abonnement og derved blive abonnent og benytte funktionaliteten i de betalte tjenester i henhold til beskrivelsen i pkt. 4.2. nedenfor.

For at gøre dette skal medlemmet først identificere sig selv med sin e-mailadresse og sit hemmelige password. Når medlemmet har valgt abonnement og betalingsmetode, skal han/hun gennemføre sin betaling. Ved dette sidste trin indgås der formelt en aftale om medlemskab og brug af de betalte tjenester, ligesom det er en udtrykkelig accept af brugsbetingelserne. Når betalingen er gennemført, sendes abonnenten videre til en side, der bekræfter betalingen. Match bekræfter købet af et abonnement via e-mail.

 

3 Fortrydelsesret

Abonnenten er berettiget til at annullere købet af abonnementet inden for 14 dage fra købet og gøre brug af sin ret til at annullere købet, uden at han/hun derved pådrager sig et erstatningsansvar og uden at angive en årsag i overensstemmelse med gældende lov vedrørende forbrugerkøb på nettet. Meddelelse om annullering skal være Match i hænde senest 14 dage fra købet af abonnementet. Meddelelse om annullering kan sendes til Match, fx via post eller e-mail, med de kontaktoplysninger der er angivet i disse brugsbetingelser, eller ved at udfylde en standardfortrydelsesformular, som kan findes her og efterfølgende sende den til Match.

Det er kun forespørgsler vedrørende udøvelsen af din fortrydelsesret, der vil blive behandlet via disse kontaktadresser. For at annulleringen kan anses for at være gyldig skal abonnenten sende sin anmodning inden for fortrydelsesfristen på 14 dage.

Hvis abonnenten ikke ønsker at bruge de betalte tjenester i 14 dages perioden, er han/hun frit stillet til at forlade hjemmesiden efter gennemførelse af betalingen og vente på, at 14 dages perioden udløber. Der findes en knap til dette formål på siden, der bekræfter, at betalingen er gennemført.  Hvis abonnenten ønsker at annullere abonnementet i løbet af 14 dages perioden uden nogensinde at tilgå de betalte tjenester, vil abonnenten få tilbagebetalt det fulde beløb i henhold til beskrivelsen længere nede i dette punkt.

Hvis abonnenten derimod logger på sin konto og anvender tjenesterne inden udgangen af 14 dages perioden, vil første login efter køb af et abonnement blive betragtet som et udtrykkeligt ønske fra abonnentens side om at få øjeblikkelig adgang til de betalte tjenester. Adgang til tjenesterne i 14 dages perioden påvirker under alle omstændigheder ikke abonnentens fortrydelsesret, som er gyldig indtil udløbet af 14 dages perioden. Den abonnent, der har anmodet om at anvende de betalte tjenester inden udgangen af 14 dages perioden skal betale et forholdsmæssigt beløb for brug af tjenesterne. Match er derfor kun forpligtet til at tilbagebetale en del af abonnementsbeløbet til abonnenten ved at fratrække et beløb svarende til det antal dage, der er gået fra den dato, han/hun brugte abonnementet første gang, og den dato, hvor Match modtager anmodningen om annullering, forudsat at alle de dage, hvor abonnementet har været brugt, bliver betalt.

Tilbagebetalingen skal finde sted inden for 14 dage fra datoen, hvor abonnenten informerede Match om sin beslutning om at annullere abonnementet, via samme betalingsmiddel, som blev anvendt af abonnenten i forbindelse med den første transaktion, medmindre abonnenten har anmodet om andet.

Abonnenten kan finde flere oplysninger om omfanget og udøvelsen af fortrydelsesretten på siden Hjælp/kontakt os.

Betalte tjenester købt via Apple Store

Hvis en abonnent køber en betalt tjeneste med sit Apple-id, behandles annulleringer og tilbagebetalinger af Apple i henhold til egne vilkår og betingelser, som Match ikke har kontrol over. For at anmode om tilbagebetaling skal en abonnent gå til iTunes, klikke på sit Apple-id og følge Apples retningslinjer for opsigelse og tilbagebetaling.

 

 

4 Servicefunktioner

4.1 Gratis funktioner tilgængelige for medlemmer

Tilmelding til tjenesterne giver privatpersoner mulighed for at blive medlem og giver adgang til følgende funktioner:

 • Oprette en profil, som kan ses af andre medlemmer og abonnenter af hjemmesiden baseret på medlemmets adgangsbegrænsninger.
 • Udføre hurtige og avancerede søgninger eller se anbefalede matchende profiler, i overensstemmelse med tjenesterne.
 • Se andre medlemmers eller abonnenters profiler baseret på disse medlemmers eller abonnenters adgangsbegrænsninger.
 • I overensstemmelse med tjenesterne, kontakte og besvare beskeder fra abonnenter, som har tilmeldt sig en Premium Upgrade, baseret på abonnenternes adgangsbegrænsninger. Medlemmer kan ikke kontakte eller svare en abonnent, som ikke har købt denne opgradering.
 • Føje medlemmer eller abonnenter til foretrukne.
 • Tilmelde sig og deltage i eventuelle events eller aktiviteter gennem tjenesterne (der kan være tale om events eller aktiviteter med brugerbetaling).
 • Tilmelde sig og deltage i eventuelle særlige aktiviteter, der kan tilgås via tjenesterne, forudsat at sådanne særlige aktiviteter ikke er forbeholdt abonnenter.
 • Tilmelde sig “Badge”, forudsat at denne funktion er tilgængelig, og at medlemmet er en mand i henhold til definitionen i pkt. 4.3.
 • Alle medlemmer har via deres konto mulighed for at angive, om de ønsker at blive vist på de specialiserede hjemmesider og således vil kunne blive kontaktet via sådanne hjemmesider. Et medlem kan tilgå de specialiserede hjemmesider, forudsat at medlemmet opfylder de betingelser, der gælder for medlemmer af de specialiserede hjemmesider.

4.2 Betalte funktioner, som kun er tilgængelige for abonnenter

Køb af et abonnement giver adgang til alle de i pkt. 4.1 ovenfor nævnte funktioner samt følgende funktioner, hvis relevant:

 • Sende og svare på beskeder fra medlemmer og abonnenter.
 • Bruge søgelinjen til at søge efter medlemmer og abonnenter.
 • Skjule medlemmer og abonnenter, abonnenten ikke er interesseret i.
 • Se listen over sendte “blink”.
 • Blinke til medlemmer eller abonnenter.
 • Deaktivere reklamer i betalte tjenester.
 • Få fordel af rabatter på eventuelle events eller aktiviteter.

I overensstemmelse med tjenesterne har abonnenten mulighed for at købe én eller flere opgraderinger.

 • Funktioner i PREMIUM-opgradering
 • Giver medlemmer (ikke-abonnenter) mulighed for at svare gratis.
 • Styrker synligheden over for andre medlemmer.
 • Abonnenten vises som PREMIUM Upgrade-medlem.
 • Funktioner i PLUS Upgrade
 • Abonnenten kan anmode om dokumentation for modtagelse af beskeder, som han/hun har sendt.
 • Aktiverer kontaktfilteret, så abonnenten kan vælge, hvem der kan kontakte ham/hende.
 • Aktiverer fraværsassistenten.
 • Funktioner i PREMIUM + PLUS
 • Alle funktioner i Premium og Plus Upgrade er beskrevet ovenfor.

4.3 Abonnement på “Badge”

Dette punkt gælder ikke hjemmesider, som funktionen ikke er tilgængelig på.

Alle mandlige medlemmer eller abonnenter har mulighed for at tilmelde sig “Badge”. Processen for oprettelse af abonnementet er som følger:

 • Medlemmet eller abonnenten skal udfylde 70 % af sin profil med følgende oplysninger: Alder, højde, ægteskabelig status, hvilken type forhold han søger, nationalitet, etnicitet, om han har eller ønsker at få børn, vægt, ryger/ikke-ryger og uddannelse.
 • Medlemmet skal have et billede på sin profil.
 • Medlemmet skal se Matchs Badge-træningsvideoer, der kan findes på hjemmesiderne.
 • Medlemmet skal underskrive “Hero Charter”, der kan findes på hjemmesiderne.

For at blive tildelt et Badge skal alle ovennævnte betingelser være opfyldt.

Match kan fjerne et Badge fra et medlem eller en abonnent, hvis adfærd eller kommentarer er i modstrid med de generelle værdier, for så vidt angår den seriøsitet og pli, der lægges vægt på ved tildeling af et Badge. Dette er beskrevet i detaljer i Match Badge-træningsvideoerne og Hero Charter, der underskrives af medlemmet eller abonnenten. Match er i sådanne tilfælde ikke ansvarlig for et medlems eller en abonnents handlinger. Match giver ingen erklæringer eller garantier for indehaveren af et Badge, medmindre denne opfylder betingelserne for tildeling af sådanne badges i henhold til beskrivelsen ovenfor. Tildeling af et Badge skal under ingen omstændigheder tolkes som Matchs støtte eller accept af Badge-indehaverens adfærd.

Hvis Match drages til ansvar for krav fra tredjeparter som følge af et medlems eller en abonnents misligholdelse, og denne er indehaver af et Badge, skal det pågældende medlem eller den pågældende abonnent holde Match skadesløs for alle krav, sagsanlæg, ansvar, omkostninger, erstatningsansvar eller udgifter, som Match har lidt eller pådraget sig som følge af eller i forbindelse med medlemmets handlinger eller manglende handlinger eller på en måde, som er forbundet med Matchs Badge.

5 Tjenester

5.1 Matchs forpligtelser i relation til tjenesterne

Formålet med tjenesterne, herunder de betalte tjenester, er ikke at planlægge personlige dates i virkeligheden mellem medlemmer og/eller abonnenter, ej heller rådgivning med henblik på indgåelse af ægteskab eller etablering af en stabil forbindelse, uanset medlemmets eller abonnentens personlige motiver i denne henseende.

Match og selskaberne i koncernen fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med enhver form for hændelse, der finder sted mellem medlemmer eller abonnenter under deres online interaktioner, hvad enten det foregår på hjemmesiderne eller tredjepartshjemmesider eller under personlige dates i virkeligheden/IRL-møder mellem medlemmer eller abonnenter i forbindelse med brug af tjenesterne.

Formålet med tjenesterne, herunder de betalte tjenester, er ikke at give adgang til internettet, ej heller at stille elektroniske kommunikationstjenester til rådighed for offentligheden. Match og selskaberne i koncernen bekræfter således ikke medlemmers eller abonnenters faktiske identitet, når de logger på hjemmesiderne. Endvidere foretager vi hverken udtømmende kontrol eller overvågning af hele eller dele af indholdet, som medlemmer og abonnenter således offentliggør i tjenesterne på eget ansvar. De billeder og beskrivelser, der ligger på medlemmers og abonnenters profiler vil dog blive gennemgået og godkendt.

Medlemmer og abonnenter skal derfor huske, at de ikke må videregive oplysninger til andre medlemmer eller abonnenter, som gør det muligt at identificere og finde dem (efternavn, postadresse, e-mail, telefonnummer mv.) ud over deres brugernavn, via tjenesterne.

5.2 Medlemmers og abonnenters forpligtelser

Ved brug af tjenesterne skal medlemmer og abonnenter til enhver tid overholde følgende etiske regler og accepterer, at de ikke vil:

 • misligholde vores til enhver tid gældende Fællesskabets retningslinjer.
 • offentliggøre personlige kontaktoplysninger eller videregive andre personers personlige oplysninger (e-mailadresse, postadresse, telefonnummer  mv.) (i en profilbeskrivelse, et billede e.l.)
 • offentliggøre indhold, der overtræder eller krænker andre personers rettigheder, herunder ret til offentliggørelse, privatliv, ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendom eller kontraktmæssig rettighed.
 • udgive sig for at være en anden person eller instans.
 • bede om adgang til andre medlemmers eller abonnenters adgangskoder, uanset til hvilket formål, eller om personlige oplysninger, der kan identificere en bruger, med henblik på kommercielle eller ulovlige formål.
 • spamme, bede om penge fra eller bedrage et medlem eller en abonnent..
 • offentliggøre indhold, der kan betegnes som hadefuldt, truende, seksuel chikane eller pornografisk, tilskynder til vold eller indeholder nøgenhed, grafisk eller umotiveret vold.
 • offentliggøre indhold, der billiger racisme, fanatisme, had eller fysisk skade af nogen art mod en person eller en gruppe af personer.
 • mobbe, “stalke”, intimidere, overfalde, chikanere, behandle dårligt eller bagtale en person.
 • bruge tjenesterne til skadelige eller ondsindede formål.
 • bruge tjenesterne med henblik på at skade Match eller Matchs datterselskaber.
 • bruge tjenesterne til forhold, der er ulovlige eller forbudt i henhold til disse brugsbetingelser.
 • bruge tjenesterne med henblik på at fremme personlige relationer af transaktionsmæssig karakter og/eller tjenester af seksuel karakter og/eller seksuelle handlinger uden samtykke.

bruge robotter, bots, spiders, crawlers, scrapers, webstedssøgninger/hentningsprogrammer, proxys eller andre manuelle eller automatiske enheder, metoder eller processer til at opnå adgang, hente, indeksere, “dataindsamle” eller på anden vis reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesterne eller indhold i tjenesterne.

 • bruge en anden persons konto, dele en konto med en anden bruger eller oprette og bruge mere end én konto.
 • oprette en anden konto, hvis Match eller et Matchs datterselskaber allerede har opsagt den pågældendes konto, medmindre medlemmet eller abonnenten har fået Matchs godkendelse.

Hvis et medlem eller en abonnent misligholder disse etiske regler, udgør det en væsentlig misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtelser i henhold til disse brugerbetingelser.

Gruppen forbeholder sig ret til at undersøge og/eller opsige et medlem eller en abonnents konto uden tilbagebetaling for betalte tjenester, hvis pågældende medlem eller abonnent har misligholdt disse forpligtelser, misbrugt tjenesterne eller opført sig i modstrid med, hvad gruppen anser for at være passende eller lovligt, herunder med reference til enhver handling eller kommunikation, der er foregået i forbindelse med tjenesterne på hjemmesiden og i øvrigt. Endvidere er gruppen berettiget til permanent eller midlertidigt at forbyde sådanne medlemmer eller abonnenters adgang til tjenester, events eller aktiviteter.

6 Priser, betalingsbetingelser og fornyelse

6.1 Priser og betalingsbetingelser for betalte tjenester

For at bruge de betalte tjenester skal abonnenten have et abonnement. Priser og betalingsbetingelser er beskrevet på hjemmesiderne. Medlemmer kan købe et abonnement, enten ved at betale med betalingskort (via internettet eller gennem en mobiltjeneste) eller ved at bruge en online betalingstjeneste (PayPal, Betalingsservice mv.), alt afhængig af hvilke muligheder, der er tilgængelige på de relevante hjemmesider. Priserne er angivet i svenske kroner (SEK) inkl. alle skatter og afgifter.

Du kan til enhver tid opdatere din betalingsmetode. Match kan også opdatere din betalingsmetode i den database, som den relevante betalingstjenesteudbyder har stillet til rådighed. Ved at acceptere vores vilkår og betingelser og overholde enhver eventuel opdatering giver du Match tilladelse til fortsat at modtage betaling for hver automatisk fornyelse med den valgte betalingsmetode.

Abonnenten kan også købe én eller flere opgraderinger efter køb af sit abonnement i overensstemmelse med de ovenfor anførte betingelser og dermed straks kunne få glæde af fordelene ved de funktioner, der ligger i opgraderingen. Abonnenten opkræves i den forbindelse et beløb for perioden fra datoen for køb af opgraderingen frem til udløbet af det eksisterende abonnement.

6.2 Betingelser for fornyelse af abonnement

Ved udløbet af hver gyldighedsperiode fornys abonnementet med en periode på 1 måned ad gangen, medmindre det opsiges af abonnenten i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 9 nedenfor. Når abonnementet med eventuelle opgraderinger fornys, opkræves abonnenten den standardpris (eksklusive rabatter), der gælder for de relevante tjenester i fornyelsesperioden.

Endvidere er information om abonnentens abonnement tilgængelig for abonnenter under “Min konto”, hvor abonnenter kan administrere deres abonnement og eventuelt opsige den automatiske fornyelse.

Abonnementer købt via Apple Store

Hvis en abonnent med sit Apple-id køber en betalt tjeneste til automatisk fornyelse, administreres vilkårene for fornyelse af Apple i henhold til egne vilkår og betingelser, som Match ikke har kontrol over.

6.3 Andre tredjepartstjenester              

Abonnenten kan også købe andre ad hoc-tjenester, fx mobilapps, eller benytte sig af særtilbud. I dette specifikke tilfælde købes disse ad hoc-tjenester fra andre udbydere og i overensstemmelse med andre betalingsbetingelser end dem, der gælder for Matchs tjenester (fx iTunes’ ved køb af en iPhone-app). De faktura- og betalingsbetingelser samt betingelser for fornyelse og opsigelse, der gælder for disse ad hoc-tjenester og særtilbud, vil blive kommunikeret til abonnenten af tredjeparten og skal godkendes af abonnenten inden hans/hendes køb.

Køb af smartphoneapps udgivet af Match giver imidlertid under ingen omstændigheder adgang til betalte tjenester, medmindre der købes et abonnement.

7 Immaterielle rettigheder

7.1 Indhold spredt via tjenesterne

Alle tjenester navne, varemærker, logoer, grafik, billeder, animationer, videoklip og tekster på hjemmesiderne og i tjenesterne tilhører alene koncernen og eventuelle samarbejdspartnere og må ikke reproduceres, anvendes eller kommunikeres uden udtrykkelig tilladelse fra selskaberne i koncernen eller deres samarbejdspartnere, og kan i modsat fald gøres til genstand for retslig forfølgelse.

De rettigheder, der tildeles medlemmet og abonnenten, er begrænset til privat og personlig brug som led i tjenesterne og i hele den periode, medlemmet og abonnenten er tilmeldt tjenesterne. Enhver anden brug af medlemmet eller abonnenten er ikke tilladt.

Medlemmet eller abonnenten må under ingen omstændigheder ændre, kopiere, reproducere, downloade, bringe til offentlighedens kendskab, transmittere, kommercielt udnytte og/eller distribuere tjenesterne, sider fra hjemmesiderne eller computerkoder af de elementer, der udgør tjenesterne og hjemmesiderne, og kan i modsat fald gøres til genstand for retslig forfølgelse.

7.2 Indhold spredt af medlemmer og abonnenter

Medlemmet eller abonnenten tildeler koncernen en gratis licens til at bruge de immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med indhold produceret af medlemmet eller abonnenten i forbindelse med hans/hendes tilmelding eller abonnement og hans/hendes brug af tjenesterne eller visning af hans/hendes profil på tjenesterne. Denne licens omfatter specifikt koncernens ret til at reproducere, gengive, tilpasse, oversætte, digitalisere, bruge med henblik på tjenesterne eller udstede underlicens til indhold formidlet af medlemmet eller abonnenten (information, billeder, personlig beskrivelse, søgekriterier mv.) til hele eller dele af tjenesterne og på alle hjemmesiderne, i e-mails fra koncernen og generelt via alle elektroniske kommunikationsmedier (e-mail, internet, mobilapp) i forbindelse med tjenesterne.

Medlemmet eller abonnenten giver koncernen udtrykkelig tilladelse til at ændre dette indhold med henblik på at overholde det grafiske charter for tjenesterne eller andre af de førnævnte kommunikationsmedier og/eller gøre det kompatibelt med de tekniske funktionaliteter eller formater understøttet af de relevante medier. Disse rettigheder er globale og gælder i gyldighedsperioden for brugsbetingelserne mellem medlemmet eller abonnenten og Match. Medlemmet eller abonnenten må alene kopiere, reproducere eller på anden vis anvende indhold produceret af andre medlemmer eller abonnenter i forbindelse med brug af tjenesterne til personlige og private formål.

8 Erklæringer og garantier

8.1 Drift af hjemmesiderne og tjenesterne

8.1.1 For at bruge tjenesterne skal medlemmet eller abonnenten have de nødvendige evner, udstyr og software til at bruge internettet eller mobilapps til tjenesterne. Match har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af tjenesterne. Medlemmet eller abonnenten anerkender imidlertid, at Match grundet internettets natur og begrænsninger ikke kan garantere, at alle forbindelser til internettet eller mobilapps er helt sikre.

8.1.2 Medlemmet eller abonnenten skal have det udstyr, herunder software og miljø, der er passende for god drift af tjenesterne: Den nyeste version af internetbrowseren, aktiverede JavaScript-funktioner, tilladte sessionscookies og pop op-vinduer.

8.1.3 Match kan ikke garantere, at medlemmet eller abonnenten kan bruge tjenesterne, hvis han/hun bruger et “pop-up killer”-værktøj eller tilsvarende. I så fald skal dette værktøj deaktiveres, før tjenesterne kan bruges.

8.1.4 Match kan ikke garantere, at medlemmet eller abonnenten kan bruge tjenesterne, hvis hans/hendes internetudbyder ikke leverer et tilstrækkeligt serviceniveau. Ligeledes forudsætter enhver brug af smartphoneapps, som medlemmet eller abonnenten har købt direkte af leverandøren af appen, at medlemmet eller abonnenten har en smartphone og en stabil forbindelse.

8.1.5 Match er ikke ansvarlig for manglende funktionalitet, manglende adgang eller dårlig brugervenlighed på hjemmesiderne og i tjenesterne, som skyldes uegnet udstyr og fejl i intern funktionalitet hos medlemmets eller abonnentens tjenesteudbyder, overbelastning af internetnetværket og andre eksterne forhold, som er uden for Matchs kontrol, og som udgør force majeure.

8.1.6 Midlertidig afbrydelse af driften af tjenesterne kan finde sted i forbindelse med vedligeholdelse, opdateringer og tekniske forbedringer eller opdateringer af indhold og/eller måden, hvorpå indhold vises. I det omfang, det er muligt, varsler Match sine medlemmer og abonnenter om vedligeholdelse og opdateringer, der kan påvirke tjenesterne.

8.2 Information og indhold formidlet af medlemmer eller abonnenter

8.2.1 Information formidlet af medlemmer eller abonnenter til et selskab i koncernen skal være nøjagtig og retvisende. Ansvaret for de konsekvenser, det kan have for medlemmets eller abonnentens liv eller andre medlemmers eller abonnenters liv at videregive denne information, ligger alene hos det pågældende medlem eller den pågældende abonnent. Medlemmet eller abonnenten videregiver og spreder via tjenesterne information, data, tekst, indhold og billeder, der vedrører medlemmet eller abonnenten, på eget ansvar og initiativ. Match behandler medlemmets og abonnentens personlige oplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken koncernen kan kun drages til ansvar for eventuelle krænkelser af medlemmets eller abonnentens billedrettigheder, gode navn og rygte eller fortroligheden omkring hans/hendes privatliv som følge af distribution eller spredning af oplysninger om medlemmet eller abonnenten i det omfang, det er anført i disse brugsbetingelser og privatlivspolitikken.

8.2.2 Match kan ikke drages til ansvar for nøjagtigheden eller unøjagtigheden af oplysninger og indhold spredt af andre medlemmer, abonnenter og/eller af medlemmet eller abonnenten selv, herunder for konsekvenserne af brugen af sådanne oplysninger og indhold. Ligeledes kan Match ikke drages til ansvar for indhold spredt af medlemmer eller abonnenter, der potentielt kan krænke rettigheder tilhørende ét eller flere af de andre medlemmer, abonnenter eller tredjeparter, i det omfang at Match kan påvise, at vi ikke har modtaget oplysninger derom fra medlemmer, abonnenter eller tredjeparter eller ikke havde konkret eller forudgående viden om dette inden spredningen deraf og ikke har misligholdt vores kontraktlige forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser i øvrigt.

Match kan drages til ansvar af medlemmer eller abonnenter, hvis Match eller en af Matchs underleverandører har misligholdt sine forpligtelser, og alene dette er årsagen til, at medlemmet eller abonnenten har lidt et faktisk og direkte tab. Hvis relevant, er Match forpligtet til at påvise, at vi ikke har misligholdt vores kontraktlige forpligtelser. Match kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forhold, som kan henføres til medlemmet eller abonnenten, såfremt disse er forårsaget af medlemmet eller abonnenten eller skyldes force majeure.

8.2.3 Den kvalitet i tjenesterne, som forventes af såvel Match og Matchs medlemmer og abonnenter, forudsætter, at der udvises et højt niveau af god etisk adfærd i forhold til måden, hvorpå medlemmer og abonnenter udtrykker sig, at medlemmer og abonnenter ikke krænker rettigheder tilhørende tredjeparter og overholder gældende love og bestemmelser i øvrigt. For at opfylde dette kvalitetskrav samt individuelt ansvar og god etisk adfærd giver koncernen alle medlemmer og abonnenter mulighed for at anmelde indhold (billeder, tekst, videooptagelser), adfærd og kommentarer fra andre medlemmer eller abonnenter, der synes at være i strid med gældende love og bestemmelser henset til formålet med tjenesterne, tredjepartsrettigheder og offentlig sædelighed.

Medlemmer og abonnenter anerkender og accepterer således, at de data, de videregiver, samt den adfærd, de udviser, og kommentarer, de opretter, via tjenesterne, kan anmeldes af andre medlemmer eller abonnenter og kan blive modereret og/eller kontrolleret af koncernen på baggrund af objektive kriterier. Hvis en sådan anmeldelse eller kontrol afslører, at et medlem eller en abonnent har handlet i strid med gældende love og bestemmelser eller er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser, er Match berettiget til at ekskludere det pågældende medlem eller den pågældende abonnent og fjerne dennes konto i henhold til pkt. 9 nedenfor. Afhængig af alvoren af det pågældende medlems eller den pågældende abonnents adfærd eller kommentarer kan moderatorteamet beslutte at blokere den relevante person, således at han/hun ikke kan tilmelde sig tjenesten igen.

8.2.4 Hvis koncernen drages til ansvar på baggrund af et medlems eller en abonnents misligholdelse af sine kontraktlige forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser, accepterer medlemmet eller abonnenten at holde koncernen skadesløs mod ethvert krav samt enhver udgift eller retskendelse udstedt mod koncernen som følge af medlemmets eller abonnentens misligholdelse af sine forpligtelser.

8.3 Links og eksterne ressourcer

Match er alene ansvarlig for de links, vi opretter på hjemmesiderne og i tjenesterne og har ingen kontrol over hjemmesider tilhørende tredjeparter og eksterne ressourcer (tredjepartshjemmesider, mobilapps, sociale netværk mv.), som de links, der er tilgængelige på hjemmesiderne og i tjenesterne omdirigerer til. Match kan ikke drages til ansvar for links, der omdirigerer til tredjepartshjemmesider, herunder for indhold, reklamer, produkter, funktioner, tjenester eller andre elementer der er tilgængelige på eller baseret på brug af sådanne tredjepartshjemmesider, uden først at have modtaget konkret og forudgående varsel om sådanne siders indlysende ulovlige karakter. Det bemærkes, at konsultation og brug af tredjepartshjemmesider er underlagt disse siders brugsbetingelser, og at konsultationen og brugen af sådanne hjemmesider alene er medlemmets eller abonnentens ansvar.

Eventuelle problemer med links skal rapporteres til Match ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i pkt. 16 i disse brugsbetingelser.

9 Midlertidig lukning af profil – lukning af konto – ophævelse af abonnement

9.1 Midlertidig lukning af profil

Dette punkt gælder kun vores hjemmesider og apps med den relevante funktionalitet, jf. beskrivelsen nedenfor.

Medlemmer og abonnenter kan til enhver tid anmode om midlertidig lukning af deres profil via afsnittet “Min konto”, hvorefter de ikke længere kan ses på hjemmesiderne eller modtage notifikationer. Denne lukning er midlertidig og indebærer ikke en ophævelse af abonnementet samt aktive opgraderinger, dvs. at abonnentens betalingsforpligtelser ikke ophører trods den midlertidige lukning. Medlemmet eller abonnenten kan til enhver tid genaktivere sin profil.

9.2 Lukning af konto

Medlemmer og abonnenter kan til enhver tid opsige deres tilmelding til tjenesterne eller abonnementet ved at anmode om, at deres konto hos Match lukkes, uden at dette medfører ekstra omkostninger ud over dem, der er forbundet med afsendelsen af de pågældende medlemmers eller abonnenters anmodning, og uden at angive en årsag, fx via afsnittet “Min konto”, via e-mail, kontaktformular eller andre kontaktmuligheder, der er oplyst i dette afsnit. Denne anmodning anses for at være imødekommet på den første hverdag efter den dag, hvor anmodningen om lukning af den relevante konto modtages af Match, hvorefter abonnenten ikke længere kan bruge sit abonnement samt aktive opgraderinger. Medlemmet eller abonnenten vil modtage en e-mail med information om lukningen af hans/hendes konto.

9.3 Manglende fornyelse/abonnentens opsigelse af et abonnement

Abonnenten kan opsige automatisk fornyelse af sit abonnement 24 timer efter at have foretaget købet, og min. 48 timer før abonnementet fornys, under “Min konto”. Opsigelsen træder i kraft på udløbsdatoen for abonnementet. Opsigelsen af abonnementet vil blive bekræftet af abonnenten via e-mail. Abonnenten vil ikke have adgang til de betalte tjenester fra datoen for udløbet af hans/hendes abonnement.

Betalte tjenester købt via Apple Store

Hvis en abonnent har brugt sit Apple-id til at købe betalte tjenester, administreres automatisk fornyelse og opsigelse af Apple i henhold til egne vilkår og betingelser, som Match ikke har kontrol over. For at opsige en betalt tjeneste skal abonnenten gå til iTunes, klikke på sit Apple-id og følge instrukserne.

 

 

9.4 Matchs opsigelse

Uanset de øvrige bestemmelser i brugsbetingelserne er Match berettiget til permanent at fjerne en konto/konti tilhørende de relevante medlemmer eller abonnenter fra alle hjemmesider, adgang til tjenesterne og andre tjenester leveret af gruppen i tilfælde af sådanne medlemmers eller abonnenters misligholdelse af deres forpligtelser. En sådan fjernelse berettiger ikke til godtgørelse. Medlemmet eller abonnenten vil da blive informeret om lukningen af kontoen pr. mail.

Lukningen vil finde sted uden præjudice for krav og interesser, som Match kan gøre gældende over for medlemmet eller abonnenten eller dennes arvinger eller værger som erstatning for de tab, Match har pådraget sig som følge af sådanne misligholdelser.

10 Events og aktiviteter

Når medlemmer og abonnenter inviteres til events og aktiviteter på hjemmesiderne, gælder særlige vilkår og betingelser. Disse kan du læse mere om på de sider, der beskriver de pågældende events og aktiviteter.

11 Personlige oplysninger

Personlige oplysninger om medlemmer og abonnenter behandles i overensstemmelse med Matchs privatlivspolitik, som kan læses her.

12 Hele aftalen

Disse brugsbetingelser udgør en aftale, som regulerer aftaleforholdet mellem medlemmet eller abonnenten og Match. De ophæver og erstatter alle tidligere bestemmelser, der ikke er udtrykkeligt omtalt eller vedhæftet som bilag og fastlægger alle rettigheder og forpligtelser, der gælder for Match, selskaberne i koncernen og medlemmet eller abonnenten med hensyn til ethvert forhold.

Hvis en eller flere bestemmelser i brugsbetingelserne ikke kan håndhæves under gældende love og bestemmelser eller som følge af en endelig afgørelse truffet af en kompetent domstol eller myndighed, vil de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed, i det omfang det er tilladt i henhold til lov, bestemmelser og gældende retsafgørelser.

13 Ændringer i tjenesterne og brugsbetingelserne

13.1 Ændringer i tjenesterne

Match er til enhver tid berettiget til at opdatere og ændre indholdet og/eller funktioner i tjenesterne med henblik på at forbedre deres kvalitet. Medlemmet eller abonnenten vil blive informeret om opdateringens eller ændringens karakter i forbindelse med implementering på hjemmesiderne.

13.2 Ændringer i brugsbetingelserne

Match er til enhver tid berettiget til at ændre brugsbetingelserne, hvis (i) det er påkrævet i henhold til lov, retskendelser, andre bindende afgørelser fra relevante myndigheder, (ii) der laves ændringer i de leverede tjenester eller tillægstjenester, der kræver ændringer i brugsbetingelserne, eller (iii) af andre årsager, som Match vurderer kræver ændringer i brugsbetingelserne, forudsat at medlemmet eller abonnenten i sådanne tilfælde informeres derom mindst én (1) måned før og i overensstemmelse med love og bestemmelser, før væsentlige ændringer implementeres.

Brug af hjemmesiderne uden tilmelding eller abonnement og nye tilmeldinger er til enhver tid underlagt de gældende brugsbetingelser. Brugere, som ikke er indforstået med ændringer i brugsbetingelserne, skal afholde sig fra at bruge hjemmesiderne. Medlemmer og abonnenter, der ikke er indforståede med ændringer i brugsbetingelserne, er berettigede til at opsige aftalen om medlemskab og abonnementet i overensstemmelse med disse brugsbetingelser. I tilfælde af væsentlige ændringer i forhold til (ii) eller (iii) ovenfor, vil abonnenter endvidere være berettigede til en forholdsmæssig tilbagebetaling for enhver forudbetaling for abonnementer og opgraderinger i henhold til disse brugsbetingelser, forudsat at ændringer i overensstemmelse med (ii) stiller abonnenten dårligere.

Abonnenter, der opretter et abonnement forud for en væsentlig ændring af brugsbetingelserne, for så vidt angår (iii) ovenfor, er berettigede til at kræve, at de brugsbetingelser, der var gældende på tidspunktet for deres køb af abonnement, fortsat skal være gældende, men kun i abonnementets gyldighedsperiode eksklusive eventuelle fornyelsesperioder. Abonnenter skal udtrykkeligt anmode derom inden for én (1) måned fra datoen for meddelelse om de ændrede brugsbetingelser ved brug af de kontaktoplysninger, der er angivet i pkt. 14 nedenfor. Efter udløbet af den første gyldighedsperiode for abonnementet vil alene de ændrede brugsbetingelser gælde for abonnementet. Hvis abonnenten undlader at fremsætte en sådan anmodning inden for én (1) måned fra meddelelsen om de ændrede brugsbetingelser, anses de ændrede brugsbetingelser for at være accepteret af abonnenten.

14 Anmodninger og krav

I forbindelse med alle anmodninger og krav i relation til et abonnement kan medlemmet eller abonnenten kontakte Match ved at udfylde kontaktformularen med korrekt angivelse af brugernavn, kundenummer og e-mailadresse.

Medlemmet eller abonnenten kan også kontakte kundeservice pr. e-mail på: support@help.matchaffinity.dk.

15 Gældende lov – tvister

Disse brugsbetingelser er underlagt og skal fortolkes og afgøres i overensstemmelse med svensk lov. Hvis medlemmet eller abonnenten ikke bor i Sverige, kan der være andre ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler, som giver medlemmet eller abonnenten andre rettigheder end dem, der er fastsat i disse brugsbetingelser og svensk lov om forbrugerbeskyttelse.

I forbindelse med alle anmodninger og krav i relation til et abonnement kan medlemmet eller abonnenten kontakte Match pr. post på Match.com Nordic AB, c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden, eller udfylde kontaktformularen med angivelse af brugernavn, kundenummer og e-mailadresse. Medlemmet eller abonnenten kan også kontakte kundeservice pr. e-mail på support@help.match.se.

Sidst, men ikke mindst, kan medlemmet eller abonnenten sende en klage via den online indsigelsesplatform varetaget af Europa-Kommissionen på: http://ec.europa.eu/odr. Europa-Kommissionen vil videresende medlemmets eller abonnentens klage til de kompetente nationale myndigheder.

Hvis der ikke kan findes en mindelig løsning uden for domstolene i forbindelse med en tvist, der relaterer sig til brugsbetingelserne, vil de kompetente myndigheder være de svenske domstole, medmindre medlemmet eller abonnenten bor i et andet land end Sverige, og der findes en særlig instans i henhold til ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler til afgørelse af forbrugertvister.

 

16 Om os

De tjenester, der leveres af Match til medlemmer og abonnenter i henhold til disse brugsbetingelser, tilbydes af Match, Match.com Nordic AB, virksomhedsnummer 556823-7647 med adresse på c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden. Kontakt: support@help.match.se. Hjemmesiderne hostes på Matchs servere.

Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte Match ved at udfylde vores kontaktformular.